Danh sách khách hàng ở các tỉnh thành mua hàng tại kho gạch lát P1