Gạch Giả Sàn Gỗ 15cm x80cm

Gạch Ốp Tường 30cm x 60cm

Gạch Giả Gàn Gỗ 15cm x 90cm

Gạch 60cm x 60cm Men Bóng

Gạch Lát Nền 80cm x 80cm

Gạch Ốp Lát 60cm x 120cm

Gạch Vân Xi Măng 60cm x 60cm